Farnost Zlaté Hory

Poutní kostel

Modlitba před milostným obrazem při příchodu do farního kostela, z roku 1844.

Budiž pozdravena, Ty milostiplná!

Ty Matko mého Pána!

Ty Královno nebes, ó jak se srdečně těším, býti ve Tvé blízkosti!

Jako jelen dychtí po vodních pramenech, tak já jsem toužil po Tobě, moje pomocí bohatá matko.

Jak milé jsou Tvé příbytky a jak příjemné je být ve Tvých nádvořích. Jak přátelsky shlížíš na mne dolů, nesouc na svých pažích milostivé nebeské dítko a jak je moje srdce znovu zapalováno láskou a nejhlubší uctivostí, když se vrhám k zemi před Tvým milostivým trůnem.

Ó moje Matko!

Ve Tvé blízkosti je blaženost a kde by mohlo také dítě nalézt více útěchy, než ve Tvém náručí. Do Tvých paží se chci nyní vrhnouti, pod Tvým ochranným pláštěm chci nalézt útěchu a ulehčení. Přicházím k Tobě, abych před Tebou vysypal záležitosti mého srdce, abys přinesla moje přání a prosby před trůn Tvého Božského syna. Ale co ti mám jako dary nabídnouti? Co mám ke Tvé cti učinit, aby se Ti to líbilo? Pohleď, nemám nic než hříšné srdce, ale srdce plné lásky a věrné odevzdanosti. A pokorné a dětsky milující srdce nezavrhneš, když Ti je přinesu k oběti.

Ó kéž bych měl všech andělů poníženost a čistotu, všech svatých lásku a vnitřní zanícenost a všech Mariánských milujících zbožnost a horlivost abych se stal dokonale hodným Tvých milostí a útěchy.

Ale jak veliká je moje nedůstojnost a jak často jsem si zasloužil býti od Tebe zavržen a odkázán zpět! Přece však je větší Tvoje mateřská láska, větší Tvoje milosti bohatá slitovnost srdce na tomto místě, kde již mnoho prosících nalezlo vyslyšení a očividnými zázraky bylo omilostněno.Proto doufám od Tebe také, proto prosím úpěnlivě, jako prosili od Tebe přede mnou vyslyšení, kteří takové dobrodiní od Tebe přijmout si zasloužili, kéž bys chtěla také mě učiniti podílníkem na Tvých milostech, kéž bys chtěla také mne počítat mezi Tvé obšťastněné sluhy, abych já jako oni mohl také do celého světa šířit Tvoji čest, oslavovat Tvoji moc, velebiti Tvoji dobrotu a hlásati všem lidem Tvoji chválu….

 

Z modlitební knížky pro zbožné poutníky na Mariahilf u Zuckmantlu v c.k. Slezsku.

Vydáno Philipem Dittrichem, General-Vicariata – Acesorem, Arciknězem, Distriktním školním inspektorem a městským farářem v Zuckmantlu.

 

ditrich_big.jpg

Za faráře Philipa Ditricha se stavěl první zděný kostel na poutním místě Panny Marie Pomocné od roku 1834 do roku 1841.

Vytištěno v Litomyšli roku 1844 u Johana Turetschek dědiců.

Kniha obsahuje 408 stran s modlitbami k jednotlivým obrazům svatých v kaplích na poutním místě.

Překlad: pan Josef Suchánek- Dolní Údolí