Farnost Zlaté Hory

Duchovní správci ve Zlatých Horách od roku 1945

Zde se pokoušíme vytvářet seznam duchovních správců, působících ve Zlatých Horách od roku 1945, včetně fotografií. Budeme vděčni za pomoc při vyhledání archivních obrázků z farních slavností nebo akcí v minulosti. Především nás zajímají fotografie kněží působících v minulých letech ve Zlatých Horách. 

 

P. Emil Bijok - ve Zlatých Horách působil v letech 1945-1951

Narodil se 21.8.1913 v Dobraticích okres Frýdek-Místek. Studoval gymnasium v Českém Těšíně a pak bohosloví ve Vidnavě.Dne 4.7.1937 byl vysvěcen na kněze. Přichází do Zuckmantlu jako první kněz české národnosti po druhé světové válce. Ještě nějaký čas tu zůstává P. Schubert, než odjíždí do Německa (s odsunem). P. Emil Bijok se velmi krásně sžívá s přicházejícími novými občany. Jako vzorný, horlivý a dobrý kněz, je také dobrým pastýřem svěřeného lidu. Jelikož jsme byli částí velké Arcidiecéze Vratislavské (Breslau), zůstávají nyní tyto dvě části, tj. Jesenicko a Těšínsko osamostatněny. Správcem a krátce nato Apoštolským administrátorem byl jmenován ThDr. František Onderek. Učinil si své sídlo v Českém Těšíně, kde úřad Apoštolské administratury trvá až do roku 1978. Pak jsou tyto části připojeny k arcidiecézi Olomoucké.

P. Emil Bijok se snaží o údržbu církevních objektů a s velikou námahou a obětmi nechává v roce 1950 očistit vnitřní malbu farního kostela. To ještě byla doba po druhé světové válce, kdy bylo třeba žíti velmi úsporně a skromně. Potraviny byly ještě přidělovány na lístky a stavební materiály na poukazy.


Foto z prvního sv. přijímání rok asi 1948

 

Malba farního  kostela – olejová, byla nádherně a překrásně obnovena. Na obnově se podílel pan profesor Obšil z Ostravy. Věřící lid i všichni ostatní velmi kladně hodnotili tuto záslužnou práci a péči svého duchovního pastýře.

V roce 1950 dochází k úpravě „náboženských poměrů a vztahů" v našem státě. Dochází k úpravě pozemků – u každé farnosti zůstává 1 ha pozemku a ostatní přechází do  správy státního zřízení. Stát po dohodě s církví přebírá povinnosti finančního zabezpečení kněží, kteří dostávají svůj měsíční plat od Okresního národního výboru podle svého působiště. Zároveň stát přebírá dohled nad církví jak po stránce finanční tak ideologické. 

 Na Okresním národním výboře byly zřízeny obory pro věci církevní – vedeny  tajemníkem pro věci církevní, na Krajském národním výboře – krajský církevní tajemník a v Praze SÚC – státní úřad církevní. Toto platí ze strany státu pro všechny církve. Státní úřady udílejí po domluvě s duchovními představenými, kněžím tzv. státní souhlas k duchovenské činnosti. Zavádí se všeobecné pojištění všech kostelních zaměstnanců a farských hospodyní. Nové úpravy přinášejí zcela jiný způsob nažívání.

V roce 1951 zdejší duchovní správce P. Emil Bijok odchází z Zuckmantlu na nové působiště do Orlové, okres Karviná.

 

 

Jména vesnic a měst, která dosud byla po starém, na návrh lidosprávy mají býti upravena.

Naše město mělo původní název „Edelstadt“ to znamená město sličné, krásné, vznešené. Později toto město dostalo nové jméno – Zuckmantel – Cukmantl. A nyní se upraví jméno a dostává se nové pojmenování „ Zlaté Hory". Původ pochází od skutečnosti, že toto město již od  13. stol. bylo městem hornickým. Rovněž se zde těžilo zlato – sice v menším poměru k jiným kovům, ale odhadem možno hodnotit, že naši předkové zde mohli vytěžit až 70 tun zlata. V letech 1950 dochází k novým pracím a průzkumům v této hornické snaze. Začínají se vrty konat zkoušky zda pokračovat v těžbě kovů nadále.  Za tím účelem dochází k uzavření poutního kostela Panny Marie Pomocné. Vrty a průkopnickou prací dochází i k narušení zdiva tohoto kostela, který 23.11.1973 pro havarijní stav je demolován. Po odchodu P. Bijoka přichází do Zlatých Hor - P. Evžen Štula. 

 

P. Evžen Štula - ve Zlatých Horách působil v letech 1951 - 1952

 

Jmenovaný se narodil 21.4.1915 v Petřvaldě u Karviné. Byl vysvěcen 15.10.1939 a přichází do Zlatých Hor od Panny Marie Frýdecké. Náboženský život, který se velmi krásně rozvíjí, dovedl svou pastorační moudrostí, schopnostmi nejen udržet, ale také vésti. V roce 1952 odchází ze Zlatých Hor do Písečné u Jeseníka.

 

Nastupuje zde nový duchovní správce P. František Stabrava.

 

P. František Stabrava - ve Zlatých Horách působil v letech 1952-1954

 

Dotyčný zároveň zastává úřad a vede snaživě duchovní správu. Nar. 7.10.1916, ord. 21.5.1942.

 V roce 1954 nastupuje do Zlatých Hor P. Miloslav Klisz.

 

P. Miloslav Klisz - ve Zlatých Horách působil v letech 1954 - 1956

 

Narodil se 18.2.1916 v Bohumíně – vysvěcen na kněze 31.3.1940. Před nástupem do Zlatých Hor si vykonal vojenskou základní  povinnost. Jako duchovní správce velmi prozřetelně a prozíravě zde působí. Snaží se v opravdový náboženský život ve farnosti. Účast věřících – plný kostel – dosvědčující o tom, že je to duchovní pastýř podle srdce Ježíšova. Snaží se vycházet vstříc i přicházejícím poutníkům k Panně Marii Pomocné. Pečlivě se stará o údržbu církevních objektů a často předchází vlastním příkladem, kdy sám natírá okna apod. Upravuje se kostel sv. Rocha, pečuje o úpravu kostela sv. Kříže a mnoho jiného. V roce 1956 odchází do Vratimova u Ostravy. Jako duchovní pastýř byl věřícími velmi oblíben a ze strany ostatních velmi kladně hodnocen. Zanechal ve zdejší farnosti nezapomenutelnou vzpomínku a památku kněze Kristova. Naplnil slova Kristova: „Tak sviť světlo vaše, aby viděli skutky vaše a ctili Otce v nebesích…“

Rok 1955

Rok 1955

Rok 1956

 

 

 

 Přichází nový duchovní správce P. Josef Wencel.

P. Josef Wenzel - ve Zlatých Horách působil v letech 1956 - 1957

 

 

Tento upřímně zbožný a obětavý kněz působí ve zdejší farnosti svou kněžskou obětavostí a příkladným kněžským životem. Tak se mu podaří s přímluvou Panny Marie urovnat a uklidnit rozvířenou hladinu farnosti. Odchází do Jeseníku a stává se děkanem Jesenického děkanství.  

 

 V roce 1957 po odchodu  P. Josefa Wencla, přichází jako nový duchovní správce P. Ladislav Mikulec.

P. Ladislav Mikulec - ve Zlatých Horách působil v letech 1957 - 1962

 

Narodil se 22.6.1922 ve Starém Městě u Frýdku. Vysvěcen na kněze 10.4.1949 v Olomouci. Naši bohoslovci studovali od roku 1945 v Olomouci. Apoštolská administratura na ně přispívala semináři olomouckému. Po vysvěcení byli umisťováni v této Apoštolské administratuře. P. Ladislav Mikulec současně se studiem bohosloví studoval na filosofické fakultě v Olomouci. Po zrušení univerzity v Olomouci, zůstala jako samostatná a jediná fakulta bohoslovecká. V roce 1946 dochází k obnově univerzity v Olomouci. Velkou zásluhu na obnově má J. Spektabilis děkan fakulty Thdr. František Cinek.

P. Ladislav Mikulec studoval gymnazium s vyznamenáním a tak též i na bohoslovecké a filozofické fakultě. Svou velikou pílí se snažil při duchovní správě prohlubovat své vědecké poznatky a vědomosti. Všech těchto darů nadání, velmi prospěšně používá v pastoraci a k duchovnímu dobru a prospěchu svěřených věřících.  Záslužně pokračuje v opravách církevních objektů. V roce 1962 po šestiletém působení ve Zlatých Horách, je povolán Apoštolským administrátorem za duchovního správce do Domaslavic  u Frýdku.

 

 

 V roce 1962 přichází nový duchovní  správce P. Eduard Gottsman.

P. Eduard Gottsman - ve Zlatých Horách působil v letech 1962 - 1968

 

Narodil se 29.8.1908 v Karviné, vysvěcen na kněze 5.7.1935 v Olomouci. Do Zlatých Hor přichází jako kaplan z Karviné 1 – město - dříve Fryšták. Zde ve farnosti působí požehnaně a ke cti a slávě Boží. Je to vpravdě muž Boží, sluha páně a kněz Kristův.

Nejdůstojnější pan apoštolský administrátor Onderek postonává a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Na svůj svátek 10.10.1962 ve své soukromé kapli naposledy slouží mši svatou. Po mši svaté následuje dlouhé díkučinění – je to jeho poslední oběť přinesena u tohoto pozemského oltáře. Dne 24.10.1962 odevzdává svou kněžskou duši svému Pánu. Pán si ho zavolal, aby předstoupil k nebeskému oltáři. Jmenoval svým nástupcem a zástupcem svého generálního vikáře P. Antonína Veselého. Narodil se nový správce diecéze – Apoštolské administratury – ordinář – 29.6.1918 ve Vídni. Vysvěcen na kněze 3.6.1944 v Hradci Králové. V roce 1950 přichází do Českého Těšína, kde se stává generálním vikářem a po smrti Dr. Františka Onderka ordinářem.  Tento úřad zastává  po další léta trvání Apoštolské administratury. V roce 1978 je úprava hranic diecéze a Apoštolská administratura Českotěšínská přechází jako součást a je připojena k k diecézi Olomoucké. Ordinář Thdr. Antonín Veselý se stává generálním vikářem v olomouci se sídlem faráře a duchovního správce v Českém Těšíně.

P. Eduard Gottsman v roce 1968 odchází ze Zlatých Hor na trvalý odpočinek do Karviné 4 – Ráj. V důchodě vypomáhá velmi horlivě a pečlivě ve farnosti Karviná 1. – město.

 

Duchovní správu v roce 1968 přebírá ve Zlatých Horách P. Boleslav Česlav Chroboczek z Ondřejovic.

 

P. Boleslav Česlav Chroboczek OFM - Ve Zlatých Horách působil v letech 1968 - 1969

 

 

V roce 1969 je ustanoven duchovním správcem ve Zlatých Horách P. Karel Nečas, který přebírá koncem srpna 1971 duchovní správu Ondřejovic a tak Zlaté Hory administrují farnost Horní Údolí, Ondřejovice a Rejvíz.  

 

P. Nečas 1967-8

První svaté přijímání zlatohorských dětí rok 1969 -70.

P. Nečas - Br. Nejsvětější Svátosti. Ve Zlatých Horách působil v letech 1969 - 1972.

 

 

 

 

P. Ervín Morcinek - ve Zlatých Horách působil v letech 1972-1973.

 

 

 

Od 1.11.1973 administrátorem ve Zlatých Horách se stává P. Josef Holek.

Od 1.12.1973 dostává státní souhlas par. 16 pro duchovní činnost v Ondřejovicích a na Rejvízu dp. P. Evžen Štula. Veškerou duchovní činnost vede v těchto dvou farnostech a materiální starost vede duchovní správce ze Zlatých Hor.  

(Podle pamětníků sepsal kolem roku 1980 P. Josef Holek)

P. Josef Holek

P. Josef Holek působil ve farnosti od roku 1973 do roku 1980.

 

Tento kněz vytrvale a urputně opravoval církevní objekty. Bylo možné ho zastihnout většinu dne v montérkách, vypomáhal mu také P. Lašák, který až do důchodu pracoval ve funkci topiče v Rudných dolech. Teprve na stáří obdržel státní souhlas a spravoval Písečnou a Široký Brod.

Přes pracovní zaujetí byl P. Holek známý tím, že v případě potřeby neváhal a okamžitě se ujal každého, kdo měl nějakou otázku nebo požadoval duchovní radu. Navštěvoval nemocné ve farnosti, pravidelně je obcházel. Navštěvoval plenární zasedání MěNV a zde když si na jeho pravidelnou účast zvykli, se ho také občas zeptali na názor k tématu.  Aktivně se účastnil „ekumenických“ setkání s jinými církvemi v Jeseníku byť mnohdy za zavřenými dveřmi. Zde jednotlivé církve prezentovali své postoje k sobotě/neděli a k dalším zajímavým tématům. Mnohdy při těchto debatách uváděl věci na „pravou“ míru, kde díky svým znalostem uváděl přítomné v údiv. V těchto chvílích by v něm nikdo nepoznával toho montérkového faráře, jak ho někteří nazývali. Do Zlatých Hor byl přemístěn „za odměnu“, poněvadž si dovolil postavit ve svém bývalém působišti nový kostel. Jednu z posledních rozlučkových mši sv. sloužil v kapli sv. Anny v Javorné.

 

 

 

P. Jaroslav Marek - ve Zlatých Horách působil v letech 1980 - 1986

 

Oblíbený kněz především pro svou srdečnost a otevřenost. Zajímal se o lidské osudy, pomáhal, kde a komu bylo třeba. Nějakou dobu pečoval na zlatohorské faře o „Haryho“ který měl celé tělo postižené rakovinou kůže.  


 P. Miloslav Michna - ve Zlatých Horách působil v letech 1986 - 2007

 

 

Nejdéle působící kněz ve Zlatých Horách. V prosinci roku 1989 se obrátil na některé katolické aktivisty s názorem, že by se mělo něco udělat se zničeným poutním místem. Tito lidé činu přišli s představou o zastřešení případné obnovy poutního místa zlatohorskou farností a to velmi striktně odmítl – „nechám to na vás“ řekl. Nezbylo, než založit občanské sdružení, požádat o souhlas olomouckého arcibiskupa Vaňáka a zahájit sbírku. Během výstavby P. Michna sice tvrdil, že všemu dává zelenou, ale skutečnost byla velmi trpká.

 

 P. Mgr. Pavel Kuchař, ve Zlatých Horách od roku 2007 do roku 2011.

P. Kuchař

Foto z prvního farního plesu na Rejvízu.

P. Mgr. Pavel Kuchař, ve Zlatých Horách od roku 2007 do roku 2011.

 

Po krátkém pobytu na zlatohorské faře dospěl k logickému závěru, že je třeba objekt zrekonstruovat a upravit pro lidské bydlení. Rekonstrukce fary proběhla během cca půl roku, po tu dobu bydlel P. Kuchař v poutním domě na Mariahilf. Na faře byly zřízeny dvě koupelny, dva WC vždy na patře a v přízemí. Celý objekt byl napojen na kanalizaci. V přízemí byly dokončeny chybějící omítky, zřízena kuchyň a zasedací místnost, která byla propojena novými dveřmi s kanceláří. Také po úpravě zde vznikla kancelář pro pastoračního asistenta. Peníze na rekonstrukci fary získával P. Kuchař výpomocí v jiných farnostech, a od dárců. Také farnost během roku přispívala ve sbírkách na opravu. Celkové náklady převýšily částku 600 000,-Kč.

V roce 2008 farnost ve spolupráci s Klubem přátel Zlatých Hor otevírá novou expozici tkalcovství na nevyužité faře na Rejvízu. Expozici navštěvuje v letní sezóně téměř 3000 návštěvníků, kteří jsou potěšeni pěkným projektem s lidovou atmosférou. Rovněž neskrývají potěšení, že se místní církev zapojila do rozšíření turistických atrakcí. Také byl zaveden "farní den", v rekonstruované budově fary ve Zlatých Horách se koná řada setkání farnosti a také byly zahájeny charitní sbírky šatstva, na kterých bylo sesbíráno odhadem přes 10 tun zachovalého oblečení. Odvoz každoročně zajištuje Diakonie Broumov.

 Ještě před odchodem P. Kuchaře v roce 2011 byly vyměněny okapy na faře a odvedena dešťová voda novými rourami mimo objekt. Bez nadsázky lze říct, že se farnost po dlouhé době volně nadechla.

 

 P. Miroslaw Jacek Brutkowski - 2011 - 2016

 

 


Přišel do Zlatých Hor z farnosti Vítkov, za jeho působení byla od roku 2014 zřízena ve farnosti pracovní místa veřejně prospěšných prací. Kromě potřebných úklidových prací, se podařilo obnovit poškozené malby ve farním kostele a v kostele Jména Panny Marie na Rejvízu, po předchozích opravách. Malby odborně opravil pan Bc. Boleslav Doboš, který byl také zaměstnán ve  farnosti. Tak se v tomto období vysoké nezaměstnanosti zajistily opravy s úklidem farních objektů a ještě podpořily rodiny zaměstnaných. Během tří let zde bylo zaměstnáno 15 osob, dotace Úřadu práce a sociálních fondů činila cca 1,5mil. Kč. Po pěti letech, při loučení nejedna slza ukápla a P. Miroslav se stěhuje do Albrechtiček u Nového Jičína.P. Mariusz Tomasz Banaszczyk - 2016 - 2017


 

 

 

V tomto roce dochází ke spojení správy farnosti i duchovní správy poutního místa Panny Marie Pomocné. K tomuto úkolu má Otec Mariusz v místě na pomoc 5 zaměstnanců biskupství a 4 zaměstnance veřejně prospěšných prací ve farnosti a 2 zaměstnance veřejně prospěšných prací na poutním místě. Účetnictví zajišťuje externě pracovnice biskupství. Po roce působení se stěhuje na poutní místo a do Zlatých Hor je jmenován P. Marcin Jaroslaw Slawicki


 

 

 


vz